Om vår kyrka

 

En kyrka i tiden

 

 

Så står en kyrka åter på plats, som svar på mångas önskan och strävan.

En kyrka i tid och rum.

En kyrka i tiden inför ett nytt sekel.

 

Vad får du för tankar om Din församlings kyrka?

Vad vill Du att den skall vara för dig'?

 

Dessa frågor har kyrkoråd och många andra i församlingen arbetat med under dessa är sedan vår kyrka brann ner. Ditt svar på frågorna kan du ge för dig själv eller tillsammans med någon i församlingen. Det gagnar både dig personligen och vår församling om vi tillsammans hjälps åt att använda vår kyrka på ett medvetet sätt: att kyrkan får vara en mötesplats för alla generationer, där gammal och ung får mötas i förståelse och respekt för varandras gåvor och möjligheter.

 

På den kyrkklocka som åter skall ljuda över vår bygd, står ingjutet den gamla älskade psalmen:

"Gammal är kyrkan, Herrens hus, står om än torn måste falla, murar så höga blir till grus,

ändå skall klockorna kalla". (Sv ps. 56:1).

 

En kyrka, en helgad plats, har kristna i alla tider behövt för att samlas i och där på ett särskilt sätt få möta Gud. Så önskar vi att också denna plats, detta rum, skall få bli den mötesplats, dit människor söker sig för att tala med, sjunga om och lyssna till Herren. Men också där få möta varandra, få hjälp och tröst av varandra, dela glädje och sorg med varandra, få upprättelse och förlåtelse, fä kraft att gå vidare i livet.

 

Också på kyrkporten står några ord ingjutna som önskar tala till varje årstid i livet. Längst ner på porten, i höjd med barnaögon står den bön, som vi gärna önskar att barnen i vår församling får lära sig att be: "Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är..."

Barnen är vår glädje. Som församling får vi uppmuntra varandra att känna värt ansvar för våra barn, vara föredömen för dem i livets skiftningar, ge dem trygghet och glädje och visa på, att även om "lyckan kommer, lyckan går, Du förbliver Fader vår".

 

I mitten på porten står de ofta återkommande versraderna i Psaltarens psalmer: "Gud omsluter mig på alla sidor och håller mig i Sin hand". Dessa ord vill riktas till de vuxna, de som står mitt i livet, med ansvar för arbete och familj, till dem som livet varit hårdhänt mot, till dem som tacksamt tar emot av välfärdens gåvor, ja till var och en människa som kan ta emot det trösterika evangeliet, att Gud finns i var närhet, ja Han håller oss i sin hand.

 

Överst på kyrkporten står:

"Gud är min glädje och, fröjd,

min tillflykt och starkhet."

Att efter ett långt liv på jorden fä göra bokslut med dessa ord över läpparna och sedan få gå in i den himmelska glädjen i full förtröstan på förlåtelsens gåva, det är en nåd att stilla bedja om. Orden står som överskrift på ingången till Herrens hus, och får därmed vara det riktmärke som församlingen far ha för allt arbete i sin kyrka. Att fä vara med och skapa denna trygghet som dessa ord utstrålar och hjälpa människor att upptäcka Guds storhet och styrka, det är ett evangelisationsarbete, som Lundby församling fått i uppdrag av Kyrkans Herre.

 

Vår bön: Ps 56:6.

"Give då Gud var än vi är, alltid när

klockorna ljuder,

att vi går dit och delar där glädjen

som Herren oss bjuder:

Världen ej ser vad ni får se.

Allt vad jag sagt er, det skall ske.

Frid vare med eder alla!"

 

Ingrid Ansebo

 

- Tillbaka -